تصمیمات مجمع

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

گزارش‌های پیوست شده، شامل شرح تصمیمات مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام است و اطلاعات مهمی از جمله میزان توافق شده سود تقسیمی را در بر می‌گیرد.

دریافت آخرین گزارش ها