گزارش فعالیت هئیت مدیره

گزارش فعالیت هیئت مدیره

اسناد پیوست شده گزارش‌های سالیانه هیئت مدیره به مجمع است که بر اساس اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی تهیه شده. این اسناد دربرگیرنده‌ی اطلاعاتی در باب وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره است.

دریافت آخرین گزارش ها