آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

شركت: سرمايه گذاري جامی
نماد: وجامی
كد صنعت:۵۶۹۹۰۷

الف- از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ در محل خیابان ولی عصر – بالاتر از میرداماد – جنب آموزش و پرورش منطقه ۳ – سالن همایش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالنتشار
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

اشتراک گذاری پست