صورت های مالی همراه با گزارش حسابرسی

صورت های مالی اساسی و یادداشت های توضیحی

گزارش‌های پیوست شده، شامل صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل ترازنامه‌ها، صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد است و بر اساس نظرات حسابرسان رسمی مطابق با استانداردهای حسابرسی تهیه شده.

دریافت آخرین گزارش ها