تاریخچه

تاریخچه شرکت سرمایه گذاری جامی

۱۳۸۳

در سال ۱۳۸۳، شرکت سرمایه‌گذاری جامی به عنوان شرکت سهامی عام تاسیس شد.

۱۳۹۱

در سال ۱۳۹۱، نماد این شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار درج شد.

۱۳۹۵

در سال ۱۳۹۵، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سهام مالکیت شرکت را از گروه بهمن خریداری کرد.

1397 تاکنون

هم اکنون این شرکت با بکار گیری ظرفیتهای گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، به عنوان بازوی اجرایی بورسی در کنار دیگر شرکتهای گروه، به منظور خلق ثروت برای سهامداران فعالیت می‌کند.