سرمایه گذاری ها

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت

بهینه‌سازی پورتفوی سرمایه‌گذاری با حفظ تنوع سبد دارایی‌ها، کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود. به همین سبب فروش دارایی های غیرمولد و تبدیل وجوه حاصل به سهام با پتانسیل بالا و سایر فرصتهای سرمایه‌گذاری با ریسک پایین و بازده مناسب پیوسته بخشی از اولویت‌های اصلی مدیران شرکت سرمایه‌گذاری جامی بوده است.

ترکیب ارزش روز سرمایه گذاری های جامی