سرمایه گذاری ها

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت

با توجه به اینکه بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری شرکت با حفظ تنوع سبد دارایی ها، کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاری شکل می گیرد، مدیریت شرکت با تلاش مجدانه سعی در فروش دارایی های غیر مولد و تبدیل وجوه حاصل به سهام با پتانسیل بالا و سایر فرصتهای سرمایه گذاری با ریسک پایین و بازده مناسب را دارد.

ترکیب ارزش روز سرمایه گذاری های جامی